SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tímto uděluji souhlas společnosti MALFINI, a.s., se sídlem Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, IČ: 254 09 727, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2035 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- Titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, fax, IP adresa, cookies, země, město, IČ

   a to za účelem

- zasílání obchodních sdělení, newsletterů, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Správce a třetích subjektů   

- zasílání informací o akcích pořádaných Správcem a jeho aktivitách

- účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing) 

- používání souborů cookie pro účely analýzy a optimalizace výkonu, sociálních médií a reklamy (souhlas o zařazení do marketingového publika)

- zpracování osobních údajů v rámci výzkumu a analýz 

a to nad rámec takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, a to na dobu 10 let.

 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

* osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

* důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a sdělení Správce nad rámec zasílání takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

* při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, 

* subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na eshop@flocker.cz, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku       proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

1